POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant “RGPD”) l’informem que les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels seus usuaris al web https://www.casasenventaencerdanya.com/seran tractades per:

1.- Identitat i dades de contacte dels Responsables del Tractament

LOZACAR, S.L.

Direcció postal: Carrer Josep Irla i Bosch, 1-3, 8a planta, 08034 de Barcelona.

NIF: B-58.246.505

 

CASABO CARTERA, S.L.

Direcció postal:  Carrer Josep Irla i Bosch, 1-3, planta 8a, despatx 1, 08034 de Barcelona. 

NIF B-62.662.812.

 

IMMOPANTICO XXI, S.L. 

Direcció postal: Carrer Josep Irla i Bosch, 1-3, planta 8a, despatx 6, 08034 de Barcelona. NIF B-65.094.823.

 

RUSTICMIDA S.L. 

Domicili postal: Carrer Josep Irla i Bosch, 1-3, planta 8a, despatx 8, 08034 de Barcelona. NIF B-64.791.460.

 

LPN CARTERA, S.L. 

Direcció postal: Carrer Josep Irla i Bosch, 1-3, planta 8a, despatx 3, 08034 de Barcelona. NIF B-62.662.861.

 

CARPER INVESTMENT, S.L. 

Direcció postal: Carrer Josep Irla i Bosch, 1-3, planta 8a, despatx 2, 08034 de Barcelona. 

NIF B-62.665.492

 

Telèfon: (+34) 93 205 81 90

Direcció de correu electrònic: info@casasenventaencerdanya.com

Totes elles conjuntament anomenades, d’ara en endavant, “LLOGUERS AMB ENCANT”.

2.- Finalitats del tractament i base jurídica

Des de LLOGUERS AMB ENCANT únicament podem tractar les seves dades de caràcter personal recollides a través d’aquest web per dur a terme totes les actuacions que resultin necessàries per poder donar resposta a les diferents consultes o peticions d’informació que l’usuari realitzi durant la navegació i interacció al nostre web, així com les obligacions legals que se’n derivin. 

La base legal per al tractament de les seves consultes o peticions és l’interès legítim de l’entitat i del propi usuari per tal de donar resposta a aquestes. 

Per tal de donar resposta a les sol·licituds d’informació i altres tràmits de l’usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte, en cas contrari, no podem garantir donar-li una resposta adequada. 

L’usuari garanteix i respondrà de que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a LLOGUERS AMB ENCANT per als fins assenyalats.

LLOGUERS AMB ENCANT es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. 

4.- DESTINATARIS DE LES DADES

Els destinataris de les seves dades seran els responsables les diferents entitats que actuen sota la marca comercial LLOGUERS AMB ENCANT, detallades a l’apartat 1) d’aquesta política, qui garanteixen en tot moment la privacitat d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. 

5.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d’aquest web que vostè seleccioni. En aquest sentit les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim de dotze mesos. 

En resposta a la preocupació de LLOGUERS AMB ENCANT per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web.

6.- EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o quan es doni algun dels altres supòsits del RPGD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a: 

LOZACAR, S.L. amb domicili al carrer Josep Irla i Bosch, 1-3, 8a planta, 08034 de Barcelona., o mitjançant correu electrònic a info@aurogrup.com i indicant a l’assumpte del correu ” Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.